Privacy Policy

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Želimo da Vas informišemo da je Pravilnikom GDPR 679/2016 (“Generalni pravilnik o zaštiti podataka”) predviđena zaštita osoba i drugih subjekata po pitanju obrade podataka o ličnosti. Navedeni Pravilnik nalaže da se obrada podataka vrši u skladu s principima korektnosti, zakonitosti i transparentnosti, kao i da se zaštite Vaša privatnost i Vaša prava. U smislu čl. 13. Pravilnika GDPR pružamo Vam sledeće informacije.

 

RUKOVALAC PODATAKA

Rukovalac podataka je firma GIACOMINI S.p.A., via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D’Opaglio (NO), odnosno njen trenutni ovlašćeni zastupnik.

 

SVRHA OBRADE PODATAKA

Navigacijski podaci
Informatički sistemi i softverske procedure potrebne za funkcionisanje ovog vebsajta prikupljaju, za vreme uobičajenog funcionisanja istog, neke podatke do čijeg prenošenja dolazi tokom upotrebe internetskih komunikacijskih protokola. U pitanju su informacije koje se ne prikupljaju radi pridruživanja određenim interesima, već koje bi zbog same svoje prirode mogle dovesti do identifikacije korisnika kroz elaboraciju i pridruživanje podacima koje poseduju treće strane. U ovu kategoriju podataka spadaju IP adrese ili nazivi kompjuterskih domena koje koriste korisnici koji se povezuju na sajt, URI (Uniform Resource Identifieri) traženih resursa, vreme slanja zahteva, metoda korišćena za slanje zahteva serveru, dimenzija datoteke koja je primljena kao odgovor, brojčana šifra koja označava status odgovora koji je dao server (dobar ishod, greška, itd.) i ostali parametri koji se odnose na operativni sistem i informatički ambijent korisnika. Ovi podaci se koriste samo u svrhu prikupljanja anonimnih statističkih informacija o upotrebi sajta kao i za kontrolu pravilnog rada sajta i čuvaju se samo za striktno potrebno vreme. Podaci se mogu iskoristiti da se utvrdi odgovornost u slučaju informatičkih krivičnih dela koja mogu da nanesu štetu sajtu.

Podaci koje pruži korisnik
Obrada podataka ima za cilj pružanje usluga koje su ponuđene na sajtu, čak i preko pristupa rezervisanim delovima sajta, elaboraciju statistika u vezi s upotrabom samih usluga i slanje informacija, promotivnog materijala tehničke i/ili komercijalne prirode, kao i ostalih komunikacija vezanih za delatnost firme Giacomini S.p.A. kako u digitalnom tako i u papirnom obliku. Ako odbijete da date pristanak za obradu podataka, može se desiti da nećete moći koristiti tražene usluge u potpunosti ili delimično. U vezi s prikupljanjem podataka u svhu selekcije osoblja, upućujemo na specifično obaveštenje koje možete pročitati ukoliko nam želite poslati Vašu biografiju. Naglašavamo da Vaš pristanak za obradu podataka nije potreban ukoliko je obrada podataka potrebna za izvršenje ugovora; u tom slučaju prikupljeni podaci biće predmet obrade čiji je cilj izvršenje ugovornih obaveza, a upotrebiće se i da se oceni zadovoljstvo klijenta, kako predviđa propis UNI EN ISO 9001, na osnovu internih postupaka koje je sastavila firma GIACOMINI S.p.A..

Kolačići
Ovaj vebsajt koristi Google Analytics koji IP adresu čini anonimnom; u pitanju je usluga veb analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi "kolačiće", odnosno tekstualne datoteke koje se čuvaju u Vašem kompjuteru kako bi vebsajt mogao da analizira na koji način korisnici koriste sajt. Informacije koje generišu kolačići u vezi s Vašom upotrebom vebsajta (uključujući i Vašu IP adresu, koja je anonimna jer joj se oduzima nekoliko cifri), prenose se i čuvaju kod Google servera u Sjedinjenim američkim državama. Google će koristiti ove informacije kako bi mogao slediti i ispitati Vaše korišćenje vebsajta, popuniti izveštaje o aktivnostima vebsajta za operatere vebsajta i pružiti ostale usluge vezane za vebsajt i upotrebu interneta. Google može preneti ove informacije trećim stranama ukoliko je to zakonom predviđeno ili ukoliko treće strane obrađuju ove podatke za račun Google-a.

Kolačići koje može generisati Google Analytics navedeni su na sledećoj stranici: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

Podatke koje generiše Google Analytics čuva Google kako je navedeno u obaveštenju koje možete konsultovati na sledećem linku: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

Obaveštenje o privatnosti podataka o ličnosti Google u vezi s uslugom Google Analytics, možete konsultovati na sledećem linku: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

NAČIN OBRADE PODATAKA

Sve informacije koje korisnik svojevoljno saopšti ovom sajtu obradiće nadležno osoblje firme Giacomini S.P.A. u skladu s Pravilnikom GDPR 679/2016. Baze podataka u kojima se čuvaju Vaši lični podaci ispunjavaju sigurnosne rekvizite predviđene čl. 32. Pravilnika GDPR. Obrada podataka koja se vrši uz pomoć elektronskih i/ili ručnih sredstava, obuhvata, u skladu i pod uslovima iz čl. 5. Pravilnika GDPR, sve radnje ili skup radnji predviđenih čl. 4., stav 1., slovo 2 Pravilnika GDPR, koje su neophodne za navedenu obradu.

 

NAČIN PRISTUPA, IZMENE I BRISANJA SOPSTVENIH PODATAKA

U bilo kojem trenutku možete besplatno tražiti proveru, brisanje, izmenu Vaših podataka, možete iskoristiti prava predviđena čl. 15-22. Pravilnika GDPR (pravo pristupa, ispravke, brisanja, pravo na ograničnu obradu podataka, pravo na prenos podataka, pravo na suprotstavljanje, pravo na suprotstavljanje automatizovanom postupku donošenja odluka) tako što ćete pisati firmi GIACOMINI S.p.A., i to osobi odgovornoj za obradu podataka o ličnosti, ul. Per Alzo 39, 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO); eventualne ostale načine brisanja Vaših podatka možete naći direktno na vebsajtu.

 

VREME ČUVANJA

 

Prikupljene podatke firma Giacomini S.p.A. čuvaće 10 godina.

 

 

PRAVO NA REKLAMACIJU

 

Korisnik ima pravo da podnese reklamaciju povereniku ukoliko smatra da je obrada podataka prekršila ovaj Pravilnik. Više informacija možete naći na www.garanteprivacy.it